Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI02 Mai
Postat de: titesti
Hits: 799

PROIECT

Privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION

Consiliul Local al comunei Titeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de …..05.2018, la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.12 din 14.02.2018 domnul consilier Roșca Gheorghe a fost ales preşedinte de şedinţă;

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului comunei Titești și raportul întocmit de compartimentul Impozite și Taxe, prin care se propune scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION;

          Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Titești, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii întocmit de secretarul comunei înregistrat la nr............ din ……........2018;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr.447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, a art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare,  coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b și alin.4 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ….. voturi „pentru”, … voturi împotrivă şi … abţineri, adoptă următoarea:           

 

Citeste articol