Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI25 Aprilie
Postat de: titesti
Hits: 588

Proiectul HCL si anuntul pentru impozite si taxe

H O T Ă R Â R E A  N R. ……  

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în comuna Titeşti

Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de …..05.2018 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;

          Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.12 din 14.02.2018 domnul consilier Roșca Gheorghe  a fost ales preşedinte de şedinţă;

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei înregistrată la nr.1158 din 20.04.2018 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, cât şi raportul de specialitate întocmit de compartimentul impozite şi taxe locale înregistrat la nr.1159 din 20.04.2018;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

          Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil proiectul de hotărâre;

          Realizând publicarea anunțului cu nr................privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

          Luând în considerare şi raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la nr......... din ......04.2018 întocmit de secretarul comunei;

          În conformitate cu prevederile:

- art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr.
734/480/1003/3727/2015;

- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.27, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.c şi a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ….. voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă” şi .. „abţineri”, adoptă următoarea:            

Citeste articol