Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI10 Noiembrie
Postat de: titesti
Hits: 686

Stabilirea taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de ......12.2017 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;

Luând în discuție expunerea de motive a primarului comunei Titești nr. 328/22.01.2015 și Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”;

Văzând referatul de specialitate înregistrat la nr...... din ....12.2017 întocmit de viceprimarul comunei;

Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Realizând publicarea anunțului cu nr.3044/10.11.2017 privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 36 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. „c” şi alin. (6) lit. “a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.c şi a art. 115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de …. voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă” şi … „abţineri”, adoptă următoarea:   

Citeste articol