Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI25 August
Postat de:
Hits: 639

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale 2018

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei înregistrată la nr.2300 din 25.08.2017 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018, cât şi raportul de specialitate întocmit de compartimentul impozite şi taxe locale înregistrat la nr.2301 din 25.08.2017;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

          Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil proiectul de hotărâre;

          Realizând publicarea anunțului cu nr................privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

          Luând în considerare şi raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la nr......... din ......08.2017 întocmit de secretarul comunei;

          În conformitate cu prevederile:

- art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

Citeste articol